Studia licencjackie

Studia licencjackie to studia pierwszego stopnia, na które można wybrać się po zdaniu matury. Różne uczelnie mają różne wymagania wobec chętnych do rozpoczęcia nauki. Zazwyczaj zwracają uwagę na wyniki maturalne, ale czasem także organizują egzaminy wstępne (jak na przykład egzaminy praktyczne na kierunkach artystycznych).

Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się obroną pracy dyplomowej – licencjackiej. Zazwyczaj studenci mają na jej napisanie dwa ostatnie semestry studiów. Przedmioty na studiach https://www.witaminyswanson.pl/pl/c/Aliness/42 pierwszego stopnia (podobnie jak na studiach drugiego stopnia – studiach magisterskich) zmieniają się co semestr lub co dwa semestry. Niektóre z nich to przedmioty ogólne wspólne dla całego wydziału (jak na przykład pedagogika ogólna na kierunkach pedagogicznych), inne zaś odpowiadają wybranej specjalizacji (jak na przykład przedmiot prawne podstawy resocjalizacji na kierunku pedagogika resocjalizacyjna). Po ukończeniu studiów licencjackich i obronie pracy możemy zdawać na studia magisterskie.
Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: szerokie wstążki