Bóg w religii żydowskiej

Religia żydowska to judaizm i opiera się ona na wyznawaniu wiary w Jahwe, czyli boga absolutnego, jednego i jedynego, co przesądza o tym, że judaizm stanowi monoteistyczny system wierzeń. Okazuje się on najbardziej charakterystyczny wśród współczesnych systemów wierzeń przede wszystkim z tego względu, że uchodzi za zdecydowanie najstarszą religię.
Jahwe, co ciekawe i warte wyróżnienia to nazewnictwo bóstwa w judaizmie, ale to imię nie jest przez jego wyznawców w ogóle wypowiadane. Posługują się oni do tego skrótem JHWH, czyli tetragamicznym zapisem. Jahwe sprawuje opiekę nad całym wszechświatem, rządzi nim, z kolei naród izraelski za czasów Mojżesza był ludem wybranym. Żydzi wierzą, że ich Jahwe czyni na świecie sprawiedliwość, odpłacając wyznawcom za to, czego dopuszczają się w swym życiu ziemskim. Cechą judaizmu jest przekonanie o tym, że bóg jest nie tylko potężny, ale miłosierny oraz dobry, a podążanie zgodnie z jego wolą i czynienie szeroko rozumianych dobrych uczynków pozwala na doprowadzenie jednostki ludzkiej do transcendentnego sacrum oraz wiecznego życia.

Warto też nadmienić, że nie ma w przypadku judaizmu możliwości tworzenia jakichkolwiek przedstawień wizerunku Boga, ponieważ obowiązuje odgórny zakaz religijny, a bóg ma być bezcielesny.
Najważniejsze symbole w judaizmie to przede wszystkim Pięcioksiąg, czyli Tora a więc święta księga oraz gwiazda Dawida – Magen David. Jest to gwiazda sześcioramienna, którą budują dwa trójkąty wzajemnie się przenikające. Dodatkowo, nie zapominajmy też o równie istotnym elemencie, jakim jest świecznik siedmioramienny – menora. To główna tradycja w herbie kraju izraelskiego.
Autor: